دکتر حمیدرضا عزیزی
 

دکتر حمیدرضا عزیزی

جراح و دندانپزشک عمومی

دکتر میلاد اعتمادی
 

دکتر میلاد اعتمادی

متخصص جراح فک و صورت

متخصص درمان ریشه
 

دکتر آرمیتا والی

متخصص درمان ریشه

دکتر نیلوفر فلاح
 

دکتر نیلوفر فلاح

متخصص دندانپزشکی اطفال

 
دکتر مصطفی امینی
 

دکتر مصطفی امینی

جراح و دندانپزشک عمومی

دکتر محسن سلطانی
 

دکتر محسن سلطانی

جراح و دندانپرشک عمومی

دکتر محسن ضیایی
 

دکتر محسن ضیایی

متخصص پروتزهای دندانی

دکتر ابراهیم کاظمی
 

دکتر ابراهیم کاظمی

جراح و دندانپزشک عمومی

 
دکتر حمید رضا باقری
 

دکتر حمید رضا باقری

جراح و دندانپزشک عمومی

دکتر پریسا رنجبریان
 

دکتر پریسا رنجبریان

متخصص درمان ریشه

دکتر علی کوهستانی
 

دکتر علی کوهستانی

جراح و دندانپزشک عمومی

دکتر ابراهیم کاظمی
 

دکتر ابراهیم کاظمی

جراح و دندانپزشک عمومی